V pustiměřské knihovně od ledna do července 2012

V pustiměřské knihovně od ledna do července 2012

Velice dobře se rozvíjí spolupráce s místní základní a mateřskou školou nejen nad knihami, ale i v oblasti kulturní a zájmové činnosti, jejímž vyvrcholením je pasování nových čtenářů. Také v letošním roce děti obou prvních tříd místní základní školy prokázaly svoje umění ve zvládání neznámého textu a tak byly za účasti dvorní dámy pasovány rytířem Zdeňkem, ze skupiny historického šermu Armet, na čtenáře. Od krále dostaly knížku o životě Dášeňky a od královny „Pas malého čtenáře“ a čtenářskou průkazku.
 

Děti naopak připravily pamětní koláž a zachytily průběh svého pasování na výkresy, oboje zdobíDSCN4358.JPG

knihovnu dosud.
V obou částech mateřské školy – horní i dolní jsme besedovali nad knihami přímo v jejich třídách. Děti prokázaly znalost pohádkových hrdinů i zvířátek a květin a naoplátku předvedly svoje výrobky a dovednosti. Na pozvání se naopak účastníme akcí pořádaných školou. V prvním pololetí jsme navštívili Jarmark, ukázkovou hodinu žáků první třídy a soutěže v přednášení básní mladšími žáky. Podobně probíhá i vzájemná podpora činnosti knihovny a pustiměřské pobočky ZUŠ Ivanovice na Hané, v knihovně jsou to výstavy výtvarných prací a koncerty žaků a navštěvujeme také jejich vystupení při jiných příležitostech v obci. Snažíme se rovněž udržovat tradici pořádání turnajů. IV. ročník Pexesománie vyhrála Eliška Marvanová, na druhém místě byl Jiří Hroza a na třetím Marcela Ďuráčová. V II. ročníku ve hře v dámu letos zvítězil Marek Krampl, druhý byl Štefan Gaži a třetí Filip Štolfa. Postupně seznamujeme návštěvníky, nejen děti, i s rukodělnými technikami. Tradicí se již stala korálková odpoledne s paní Ing. Kateřinou Herynkovou, odpoledne keramických technik s paní Simonou Koutníčkovou a tematická odpoledne s paní Věrou Kučerovou. Tradicí se stávají i historicko – přírodovědné vycházky na Melický hrad ve spolupráci s pustiměřskou tělovýchovnou jednotou. Letos byla zaměřená na osobnosti pustiměřských dějin, určování rostlin a zvířátek, s ukázkou cvičení v přírodě a nezbytným hledáním pokladu v jeho ruinách. Při návratu nám na dvoře Sokolovny členové skupiny historického šermu Armet předvedli své umění v soubojích a ukázali nám, jak se používají jednotlivé zbraně, což jsme si pod jejich bedlivým zrakem i vyzkoušeli.
Všem, kteří pomáhají rozvíjet činnost v knihovně děkujeme, jsme vděční za všestrannou podporu ze strany „Obce Pustiměř“.
Děti si chodí do knihovny i kreslit a hrát různé stolní hry a všichní bez rozdílu věku si třeba jen tak popovídat. Zájem o stanice veřejného internetu je tak veliký, že je nutno počítat minuty strávené u obou počítačů. Trvale je zde umístěna připomínka dějin Pustimě-ře, tvorby aka-demické malíř-ky Petry Pospí-šilové a decho-vé kapely Fran-tiška Rozehna-la, která dlou-hodobě působi-la v Pustiměři a jeho okolí. V knihovně je také možné si zakoupit za symbolickou částku 5 Kč vyřazené knihy, vybraná částka bude užita k zakoupení programu pro děti umožňujícího simulaci létání po celém světě v počítači. Všem, kdo již přispěli, děkujeme.
 I tentokrát jsme se ve většině sledovaných ukazatelů hodnocení neprofesionálních knihoven obcí nad 1000 obyvatel za rok 2011 umístili na prvním místě, zároveň jsme zaznamenali nárůst využívání poskytovaných služeb. Máme ve stavu 6 439 knih, z nichž přibylo 531 v roce 2011 a 420 knih jsme si vypůjčili ve výměnném fondu KKD Vyškov. Máme 197 evidovaných čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 6 157 knih a časopisů, což je 3,8 výpůjčky na jednoho obyvatele. Fyzicky přišlo do knihovny 4 683 návštěvníků. Celkem jsme uspořádali pro malé i velké 30 vzdělávacích a kulturních akcí.
Seznam pořádaných akcí Obecní knihovny v Pustiměři prvního pololetí roku 2012:
12. ledna 2012 - Hodinka nad knížkami na návštěvě v dolní mateřské škole.
Připomínáme si kulatá výročí  na��ich literátů v roce 2012.
Byla obměněna výstavka prací žáků místní pobočky ZUŠ Ivanovice.
20. ledna 2012 - Povídání s Lai-ou, lektorkou břišního tance. Ivetou Varhaníkovou.
10. února 2012 - Hrátky s pedigem nám vedla paní Věrka Kučerová.
20. února 2012 - Hodinka nad knížkami na návštěvě v mateřské škole v horní budově.
16. února 2012 - Návštěva třídního kola v přednášení básní v 1.a.
16. února 2012 - Návštěva soutěže v přednášení básní žáky 1. - 3. třídy.
Únor, březen - Výstavka obrázků Patrika Marvana.
2. března 2012 - Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou - velikonoční vajíčko 10x jinak.
16. března 2012  - II. ročník turnaje v dámě pod záštitou pana starosty Pustiměře.
23. března 2012 - Glazování s paní Simonou Koutníčkovou - velikonoční vajíčko 100x jinak.
29. března 2012 - Návštěva Jarmarku v ZŠ a MŠ v Pustiměři.
13. dubna 2012 - Zahájení výstavy ručních prací pustiměřských děvčat.
8. května 2012 - Pasování malých čtenářů z 1. b pustiměřské základní školy.
11. května 2012 - Pasování malých čtenářů z 1. a pustiměřské základní školy.
18. května 2012 - Hledání pokladu na zřícenině hradu Melice - určovali jsme rostliny i zvířátka, sportovali jsme v přírodě a povídali si o významných osobnostech, které tvořily dějiny Pustiměře a okolí. Po chvilce odpočinku a občerstvení jsme se podívali, jak zápasili rytíři ve středověku a vyzkoušeli jsme si jejich zbraně.
16. května 2012 - Instalace výstavy nových prací žáků ZUŠ Ivanovice, pobočka Pustiměř.
31. května 2012 - Na besedě s důchodci v Adélce jsme si zavzpomínali nad fotografiemi na léta minulá.
1. června 2012  - IV. ročník Pexesománie.
8. června 2012  - Korálkové odpoledne s paní Ing. Katkou Herynkovou.
15. června 2012 - Koncert žáků ZUŠ Ivanovice na Hané, pobočky Pustiměř a výstava obrazů a plastik Yvony Lacinové a obrazů Petra Laciny.
27. června 2012: Knihovnu navštívili žáci 7. třídy místní základní školy.
Na webových stránkách knihovny mají své místo i svědectví o činnosti ostatních organizací v Pustiměři. Z velice zdařilých si připomeňme oslavu 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pustiměři a memoriál Františka Kaplánka v hasičském útoku; Buzení zvířátek, kde zpívali a přednášeli žáci místní MŠ a Hurá prázdniny, jejchž hlavním pořadatelem bylo MC Stonožka, ČSSD a Fotbalisté, Stavění mája na fotbalovém hřišti, divadla, obecní ples, koncerty a další vystoupení dětí a hudební skupiny „Jednou týdně“. Všechny tyto akce nám přinesly příjemné chvíle strávené se spoluobčany. Děkujeme všem pořadatelům i jejich pomocníkům.Publikováno v Pustiměřském Zpravodaji léto 2012.

  • Obecní knihovna v Pustiměři
    Pustiměřské Prusy č.p. 79, Pustiměř

  • pondělí: 16.00 - 18.00
    středa: 9.00 - 11.00, 16.00 - 18.00
    čtvrtek: 15.30 - 18.30

  • anna.hrozova@seznam.cz

Zobrazit na mapě

Pustiměř © Pavel Polišenský 2022 / Powered by Kentico CMS
cFooter" />